(1)
Chetan Kumar; Suhas G; Abhishek B S; Digvijay Gowda K A; Prajwal R. Fire Detection Using Deep Learning. IJPRSE 2020, 1, 1-5.